Program rządowy Dobry Start

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje, iż wnioski o świadczenia dobry start będą wydawane od 16.07.2018 r., natomiast przyjmowane od 01.08.2018r. Wnioski składane drogą elektroniczną będą przyjmowane od dn. 01.07.2018r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Program rządowy Dobry Start została wyłączona

Fundusz Alimentacyjny

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018 roku.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Fundusz Alimentacyjny została wyłączona

Zasiłek Rodzinny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres tj. 2018/2019 będą przyjmowane od 01.09.2018 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Zasiłek Rodzinny została wyłączona

Europejski Tydzień Sportu – Bądź aktywny

W dniach 23-30 września 2018 r. po raz czwarty we wszystkich państwach Unii Europejskiej będzie obchodzony Europejski Tydzień Sportu, czytaj więcej.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Europejski Tydzień Sportu – Bądź aktywny została wyłączona

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Ozorkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Stypułkowskiego 1 95-035 Ozorków:

Referent w Dziale ds. Świadczeń z Pomocy Społecznej (1 etat)

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE została wyłączona

,,500+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres tj. 2017/2018 będą przyjmowane
od 01.08.2017 r.

,,Fundusz Alimentacyjny”

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

,,Zasiłek Rodzinny”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres tj. 2017/2018 będą przyjmowane
od 01.09.2017 r.

,,Za życiem”

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł :

Komu przysługuje:
Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Kiedy złożyć wniosek:
Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Jakie warunki musisz spełniać:
Aby otrzymać oświadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Przewodnik po programie Za Życiem

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania została wyłączona

Przykład rodziny starającej się o pomoc materialną oraz praktyczne wzory

Poprawnie wypełniony wniosek

str-1 WZÓRstr-2 wzórstr-3 wzór 1str-4 wzór

Przykład rodziny:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego złożony został 1 września

Pani Anna 45 l. mieszka w małym mieszkaniu komunalnym samotnie wychowuje trójkę dzieci: Adam 7 l. , Kasia 12 l. , Tomek 17 l. z ojcem najstarszego dziecka rozwiodła się kilka lat temu , zaś drugi małżonek ojciec dwójki pozostałych dzieci nie żyje. Pani Anna nie pracuje zawodowo jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, tylko w okresie letnim podejmuje się różnych prac dorywczych. Pani Anna od lat choruje na cukrzyce . Najstarszy syn uczy się w liceum położonym ponad 30 kilometrów od miejsca zamieszkania w domu jest tylko na święta wakacje oraz niektóre weekendy.

Główne źródło utrzymania rodziny to:

 • Renta rodzinna po zmarłym ojcu w kwocie łącznej 389,40 zł

 • Fundusz alimentacyjny 200,00 zł

 • Zasiłek rodzinny łącznie 354,00 zł (118,00 zł ) wraz z dodatkami

 • samotne wychowywanie 370,00 zł (185,00 zł)

 • wielodzietność 90,00 zł

 • zamieszkiwanie w internacie 105,00 zł (od września )

 • świadczenie wychowawcze 1500 ,00 zł

 • zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł

 • dodatek mieszkaniowy 135,00 zł (od sierpnia do grudnia)

 • zasiłek okresowy 150,00 zł (od sierpnia do września)

 • dochód z prac dorywczych 100,00 zł

Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego

Łączny miesięczny dochód rodziny w miesiącu sierpniu wyniósł 1.941,40 zł co dało na osobę ( 4 os. ) w rodzinie 485,35 zł, natomiast od miesiąca września dochód ten wzrośnie o 105,00 zł tj. łączny 2046,40 zł czyli na osobę 511,60 zł

Z opisanych wyliczeń wynika , iż rodzina kwalifikuje się dochodowo do przyznania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego , ponieważ kryterium wynosi 514,00 zł na osobę.

Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody jaki powinny być dołączone do wniosku:

 • zaświadczenie, decyzja , odcinek ZUS

 • kserokopie decyzji o otrzymywanych świadczeniach z MOPS (zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy)

Sytuacja finansowa wynikająca z niskich dochodów na osobę to nie jedyna przesłana do przyznania pomocy materialnej w tej rodzinie występują również inne okoliczności mające wpływ na udzielenie pomocy: bezrobocie , długotrwała choroba, wielodzietność, niepełna rodzina

Fakt powyższych okoliczności strona powinna udokumentować:

 • bezrobocie – zaświadczenie lub decyzja z PUP

 • długotrwała choroba – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli jest w przypadku braku może być to np. : karta leczenia z przychodni , wydatki na leki, zaświadczenie itp.

 • wielodzietność – kserokopie aktów urodzenia dzieci na które nie składa wniosku(w tym przypadku wnioski składane są na wszystkie dzieci więc nie ma takiej potrzeby)

 • niepełna rodzina – akt zgonu ojca ,wyrok o opiece nad dziećmi” (np. rozwodowy, o alimenty itp.)

Jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości okazania jakiegokolwiek dokumentu ma możliwość napisania oświadczenia pod rygorem :

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Przykład rodziny starającej się o pomoc materialną oraz praktyczne wzory została wyłączona

WKRW

Link do podstrony Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania WKRW została wyłączona

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta_duzej_rodzinyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje, że w związku z podjętą w dniu 27 maja 2014 r. przez Radę Ministrów uchwałą nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. Poz. 430) oraz przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. Poz. 755) od dnia 16 czerwca 2014 r. przyjmowane są wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnione do otrzymania Karty są rodziny wielodzietne.

Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny:
1) wniosek o przyznanie kartu dużej rodziny,

Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek można złożyć w siedzibie MOPS w Ozorkowie ul. Stypułkowskiego 1 pokój nr 13.
Dodatkowych informacji udziela pracownik inspektor Monika Wyrzykowska pod numerem tel.: 42 7103212.
Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszcza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl
Wniosek o wydanie karty można pobrać w siedzibie MOPS w Ozorkowie lub na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Pytania i odpowiedzi dotyczące przyznawania i wydawania KARTY DUŻEJ RODZINY dostępne są w poniżej załączonym linku do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawa prawna:
1) Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

Druki do pobrania – pobierz

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny została wyłączona