Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

– kserokopię dowodu osobistego;

– akt urodzenia dziecka;

– zaświadczenia z urzędu skarbowego (do Funduszu Alimentacyjnego) albo oświadczenia o dochodzie członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

– zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

– zaświadczenie ze szkoły (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o kontynuacji nauki;

– orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku, gdy w rodzinie występuje dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności);

– zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe) albo nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

– kserokopię wyroku zasądzającego alimenty;

– zaświadczenie o stanie egzekucji w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wystawione przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne;

– zaświadczenie organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za dwa miesiące poprzedzające wypłatę świadczeń) lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;

– kserokopię karty stałego pobytu (w przypadku cudzoziemca).
(przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać ich oryginały)