Akty prawne

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593 z póź. zm. ). – pobierz

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 29.12.2006 r., Nr 241, poz. 1831 ). – pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 138 ). – pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego ( Dz. U. z 2011 r., Nr 218, poz. 1439 ). – pobierz

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 267, poz. 2259 ). – pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( Dz. U. Nr 25, poz. 186 ). – pobierz

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 81, poz. 440 ). – pobierz

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 ). – pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – pobierz


Oprogramowanie potrzebne do oglądania dokumentów pdf: