Świadczenie wychowawcze 500+

rodzina 500+W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, wypłacane będzie temu, kto faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłacane będzie temu, kto pierwszy złoży wniosek. W przypadku, gdy rodzice nie zamieszkują wspólnie, a dziecko mieszka u jednego z rodziców przez pierwszą część miesiąca, a u drugiego z rodziców przez drugą część miesiąca, wówczas świadczenie wychowawcze będzie dzielone pomiędzy rodziców proporcjonalnie do czasu, w którym dziecko u danego rodzica zamieszkuje. Z kolei jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką znajduje się dziecko.

Samotne wychowywanie dziecka
Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba, że:
– drugie z rodziców dziecka nie żyje;
– ojciec dziecka jest nieznany;
– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
– sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
– dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Jak otrzymać świadczenie? (składanie wniosku, wypłata świadczeń)
Wystarczy złożyć wniosek – przez internet lub bezpośrednio w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania). Można to zrobić także za pośrednictwem Poczty Polskiej – decydująca w tym przypadku będzie data stempla pocztowego. Po przyznaniu, świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub formie gotówki– w kasie tutejszego ośrodka.
– Zgodnie z art. 21 ust. 4. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
– Zgodnie z art. 21 ust. 5. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
– Zgodnie z art. 21 ust. 5a. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
– Zgodnie z art. 21 ust. 5b. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Wysokość świadczenia
Zasadniczo kwota świadczenia przyznawanego na dziecko wynosi 500 zł/miesiąc i jest to wartość netto. Od wskazanej powyżej reguły istnieją jednak pewne odstępstwa:
– gdy dziecko ukończy 18. rok życia w trakcie trwania okresu zasiłkowego, na który przyznane zostało świadczenie wychowawcze, w miesiącu osiągnięcia pełnoletności zastosowanie ma tzw. zasada podzielności świadczenia, zgodnie z którą kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
– gdy dziecko urodzi się w trakcie trwania okresu zasiłkowego, świadczenie przyznawane jest stronie od miesiąca, w którym do organu właściwego wpłynie prawidłowo wypełniony wniosek wraz ze stosowną dokumentacją, a gdy tym miesiącem jest miesiąc, w którym dziecko przyszło na świat – nie wcześniej niż od dnia jego urodzenia. W tym przypadku, podobnie jak wówczas, gdy w trakcie trwania okresu zasiłkowego dziecko kończy 18-ty rok życia, ma zastosowanie wyżej opisana zasada podzielności świadczenia.

Niezbędne dokumenty
Jeśli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie musimy dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż w opisanym przypadku przyznanie świadczenie nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.
Natomiast w przypadku, gdy wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim wypadku kryterium dochodowe) musimy dołączyć do wniosku:
• wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
• oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody
• oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody
• oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku bazowym – jeśli członkowie rodziny posiadają gospodarstwo
• dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej, tj. kserokopie: świadectw pracy, umów zlecenia, oryginał zaświadczenia o zarobkach za pierwszy pełny przepracowany miesiąc
• kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku, gdy w rodzinie występuje dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności);,
• kserokopię wyroku zasądzającego alimenty lub oddalającego powództwo o alimenty
• zaświadczenie o stanie egzekucji w roku bazowym dla danego okresu zasiłkowego wystawione przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne,
• oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz o okresach zatrudnienia,(przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać ich oryginały)
Ważne! W zależności od okoliczności zaistniałych w indywidualnej sprawie, tutejszy organ będzie mógł zażądać udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności.

Kryterium dochodowe
• Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe? – Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje stronie niezależnie od dochodu. Natomiast wsparcie na pierwsze dziecko otrzymają te osoby, które spełnią kryterium dochodowe 800 zł netto na osobę w rodzinie, w której nie ma dzieci niepełnosprawnych lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
• Należy pamiętać, że za pierwsze dziecko w rodzinie uznawane jest to spośród dzieci, które jest najstarsze i nie ukończyło 18-go roku życia.
• Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko, w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale nadal pozostaje na ich utrzymaniu? – Dziecko, które nadal mieszka z rodzicami do 25 roku życia, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Obliczanie dochodu
• Jaki dochód będzie brany pod uwagę przy ustalaniu, czy przez daną rodzinę spełnione zostało kryterium dochodowe wymagane przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze dziecko? – Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, a więc rokiem bazowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. W celu uzyskania szczegółowych, wiążących informacji dotyczących sposobu ustalania dochodu w indywidualnej sprawie należy zwrócić się do organu zajmującego się świadczeniem wychowawczym – zgodnie z miejscem zamieszkania (nie zameldowania) – celem ustalenia, czy w danej sytuacji stronie przysługuje świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.
Ważne! W przypadku osób zamieszkujących na terenie Miasta Ozorkowa organem właściwym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie (ul. Stypułkowskiego 1), zaś w przypadku mieszkańców Gminy Ozorków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie (ul. Wigury 14).

Wydatkowanie świadczenia
Czy ustawodawca zakłada kontrolę wydatkowania przyznanych środków?
Co do zasady nie, niemniej jednak, w nadzwyczajnych sytuacjach, możliwe jest zastosowanie określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci mechanizmów zapobiegających marnotrawieniu świadczeń lub zapobieganiu wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, którego celem będzie ustalenie tego, jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Jeśli coś będzie nie tak, pracownik organu wypłacającego świadczenie, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub opłacanie usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.)