Regulamin organizacyjny

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora MOPS

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, zwany Regulaminem, określa:
1. Organizację wewnętrzną MOPS w Ozorkowie,
2. Zakres działania kierownictwa i poszczególnych działów i stanowisk pracy MOPS w Ozorkowie.
§ 2.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie działa na podstawie:
1. Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLII/340/13 Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie.
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm. );
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. );
4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.);
5. Ustawy z dnia 7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.);
6. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 ze zm.);
7. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);
8. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.);
9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
10. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.. 1027 ze zm.);
11. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.);
12. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 ze zm. );
13. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 200 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
§ 3.
Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego chyba , że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji kancelaryjnej wraz z jednolitym, wykazem akt.
Sprawy pracownicze uregulowane są w;
1. Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 Poz. 1458);
2. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.);
3. Regulamin pracy;
4. Regulamin wynagradzania;
5. Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA
§ 4.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o następującą strukturę organizacyjną:
1. Dyrektor, który odpowiada przed Burmistrzem za całość działalności MOPS oraz realizację przez Ośrodek nałożonych nań obowiązków;
2. Dział Finansowo- Księgowy – podlega Dyrektorowi MOPS
a) Główny Księgowy –podlega Dyrektorowi MOPS
b) Starszy księgowy podlega Głównej Księgowej
c) Kasjer – podlega Głównej Księgowej
3. Dział Pomocy Społecznej, w tym:
a) Kierownik Pomocy Środowiskowej, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi MOPS
b) Pracownicy Socjalni – podlegają Kierownikowi Pomocy Środowiskowej
c) Dział Świadczeń z Pomocy Społecznej- podlega Kierownikowi Pomocy Środowiskowej
d) Zespół projektu systemowego „ BUDZIK’’ w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Kapitał Ludzki – podlega Kierownikowi Pomocy Środowiskowej
e) Zespół Interdyscyplinarny – podlega Dyrektorowi MOPS
4. Dział ds. dodatków mieszkaniowych , stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych – podlega Dyrektorowi MOPS
5. Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego; – podlega Dyrektorowi MOPS
6. Świetlica Terapeutyczna z siedzibą w Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1 – podlega Dyrektorowi MOPS
7. Punkt Konsultacyjny z siedzibą w Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1- podlega Dyrektorowi MOPS
8. Stanowisko ds. administracyjno-kadrowych – podlega Dyrektorowi MOPS

ROZDZIAŁ III

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 5.
1. Do zadań Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie należy:
1) Kierowanie i koordynowanie pracą MOPS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) Wydawanie decyzji i innych aktów rozstrzygających w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej, z upoważnienia Burmistrza Miasta Ozorków;
3) nadzorowanie terminowego i prawidłowego wykonywania zadań przez pracowników MOPS;
4) Coroczne składanie sprawozdań Radzie Miejskiej z działalności MOPS oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
5) Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy;
6) Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji w tych sprawach;
7) Przygotowywanie materiałów i opracowań dla potrzeb organu uchwałodawczego i wykonawczego Miasta Ozorków;
8) Wykonywanie innych czynności z polecenia Burmistrza Miasta Ozorków
9) Określanie polityki i kierunków rozwoju Ośrodka;
10) Wydawanie zarządzeń;
11) Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
12) Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad: Główną księgową, Kierownikiem Pomocy Środowiskowej, Działem świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, Działem ds. dodatków , mieszkaniowych, stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, stanowiskiem ds. administracyjno-kadrowym, świetlica terapeutyczna
2. W trakcie nieobecności Dyrektora, wszelkie czynności wymienione w ust. 1 wykonuje w jego imieniu i z jego upoważnienia Kierownik Pomocy Środowiskowej.
3. Do zadań Kierownika Pomocy Środowiskowej należy:
1) Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
2) Pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
3) Rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
4) Realizację przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń na rzecz osób i rodzin;
5) Pracę socjalną mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
6) Realizację innych zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z działalności Ośrodka;
7) Kierownik Pomocy Środowiskowej podlega Dyrektorowi MOPS
8) Szczegółowe zadania zawarte są w indywidualnych zakresach obowiązków.
4. Do obowiązków Działu Finansowo- Księgowego należy:
1) Przeprowadzanie operacji związanych z wykonywaniem budżetu MOPS w Ozorkowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2) Prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej MOPS zgodnie z przepisami;
3) Sporządzanie sprawozdawczości;
4) Sporządzanie planów finansowych MOPS
5) Zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych i mienia będącego w posiadaniu Ośrodka oraz prawidłowe i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie;
6) Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych jednostki ;
7) Dokonywanie analiz wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu;
8) Podczas nieobecności Głównego Księgowego obowiązki dla niego zastrzeżone przejmuje Starszy Księgowy;
9) Starszy Księgowy podlega Głównemu Księgowemu;
10) Pracownicy działu finansowo księgowego podlegają bezpośrednio Dyrektorowi;
11) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora;
12) Szczegółowe zadania zawarte są w indywidualnych zakresach obowiązków.
5. Do obowiązków Działu Pomocy Społecznej należą:
Praca socjalna;
1) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
2) Dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do przyznania świadczeń;
3) Udzielanie informacji , wskazówek i wszelkiej pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i niezbędna jest im pomoc w przezwyciężaniu tej sytuacji;
4) Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
5) Pobudzanie społecznej aktywności;
6) Współdziałanie z policją, prokuraturą i innymi instytucjami prowadzącymi działalność socjalną;
7) Udzielanie pomocy środowiskom poszkodowanym wskutek klęsk żywiołowych i wypadków losowych;
8) Przygotowywanie i realizacja projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki ( na lata 2008-2013) ;
9) Organizowanie i finansowanie opieki zastępczej, budowanie indywidualnych programów usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych; pracą socjalną z rodzinami zastępczymi i rodzicami biologicznymi w celu powrotu dziecka do rodziny; kierowaniem usamodzielniających się wychowanków do mieszkania chronionego oraz ich wspieraniem.
10) Pracownicy Socjalni podlegają Kierownikowi Pomocy Środowiskowej;
11) Szczegółowe zadania zawarte są w indywidualnych zakresach obowiązków.
6. Do zadań Działu Świadczeń z Pomocy Społecznej należy:
1) Pracownicy działu podlegają Kierownikowi Pomocy Środowiskowej,
2) Sporządzanie analiz, zapotrzebowań i sprawozdawczości w zakresie świadczeń z pomocy społecznej;
3) Gromadzenie dokumentacji niezbędnych do przyznanie pomocy oraz realizacji pomocy;
4) Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem w ZUS podopiecznych MOPS;
5) Przetwarzanie danych osobowych świadczeniobiorców w programie informatycznym POMOST”, w celu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, użytkowanie programu zgodnie z przeznaczeniem oraz sporządzanie i przekazywanie obowiązujących sprawozdań do Urzędu Wojewódzkiego.
6) Szczegółowe zadania zawarte są w indywidualnych zakresach obowiązków.
7. Do zadań osób zatrudnionych w dziale ds. mieszkaniowych , stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych należy:
1) Przyjmowanie wniosków dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz gromadzenie dokumentacji niezbędnej do ich przyznania;
2) Przygotowywanie decyzji w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych :
3) Przygotowywanie listy wypłat dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych i ścisła współpraca w tym zakresie z działem Finansowo –Księgowym;
4) Współpraca z zarządcami budynków;
5) Sporządzanie analiz, zapotrzebowań i sprawozdawczości w zakresie rozpatrywania spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych;
6) Pracownicy Działu ds. dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych podlegają Dyrektorowi MOPS;
7) Szczegółowe zadania zawarte są w indywidualnych zakresach obowiązków;
8. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy;
1) Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
2) Inicjowanie działań pomocowych w chwili zaistnienia problemu;
3) Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskanie pomocy w środowisku lokalnym;
4) Prowadzenie kampanii edukacyjnej.
9. Do zadań Świetlicy Terapeutycznej i Punktu Konsultacyjnego należą:
1) Pedagodzy i konsultant podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.
2) Opracowanie planu, tematyki oraz prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa psychologicznego, pedagogicznego
3) Prowadzenie z rodzicami dzieci przejawiających trudności wychowawcze rozmów i ustalenie współpracy wychowawczej
4) Współpraca z pracownikami socjalnymi, konsultantem, Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami.
5) Szczegółowe zadania konsultantów są zawarte w indywidualnych zakresach czynności.
10. Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych należą:
1) Wydawanie i przyjmowanie wniosków dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych;
2) Przygotowywanie decyzji administracyjnych zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zgodnie zatwierdzonymi wnioskami;
3) Archiwizacja dokumentów;
4) Przestrzeganie regulaminów, instrukcji i zarządzeń;
5) Inspektorzy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych podlegają Dyrektorowi MOPS;
6) Dbałość o zachowanie tajemnicy państwowej i ochronę danych osobowych:
7) Prowadzenie korespondencji, przygotowywanie odpowiedzi na pisma w sprawach dotyczących indywidualnych świadczeniobiorców;
8) Przygotowywanie dokumentacji do SKO.
9) Współpraca z działem Finansowo-Księgowym
10) Wprowadzanie zadłużeń do Krajowego Rejestru Dłużników;
11) Sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych do kas i przelewów bankowych;
12) Bieżące ewidencjonowanie i księgowanie wpływów od komorników i dłużników
13) Szczegółowe zadania pracowników są zawarte w indywidualnych zakresach czynności
11. Do zadań osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. administracyjno-kadrowym należą:
1) Prowadzenie sekretariatu kierownictwa Ośrodka.
2) Prowadzenie spraw kadrowych pracowników.
3) Organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
4) Prowadzenie rejestru zarządzeń oraz poleceń Dyrektora.
5) Prowadzenie zbiorczej ewidencji udzielonych pracownikom upoważnień i pełnomocnictw.
6) Prowadzenie zbiorczej ewidencji zawieranych umów.
7) Przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych tj. statutu, regulaminu organizacyjnego,
regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania.
8) Nadzór nad dyscypliną oraz czasem pracy.
9) Organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych pracowników.
10) Organizowanie prac społecznie użytecznych, staży, praktyk studenckich w Ośrodku.
11) Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków, przekazywanie ich celem merytorycznego
rozpatrzenia przez Komórki organizacyjne oraz nadzór merytoryczny i terminowy nad ich
załatwianiem.
12) Prowadzenie zbioru aktualnie obowiązujących przepisów normujących działalność Ośrodka
oraz zapewnienie należytego przepływu obowiązujących w Ośrodku aktów prawnych.
13) Organizowanie wyjazdów służbowych oraz ich ewidencjonowanie.
14) Dbałość o zachowanie tajemnicy państwowej i ochronę danych osobowych.
12. Do zadań osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku kasjerki należą:
1) Przyjmowanie wpłat gotówkowych i wpłacanie ich do banku;
2) Prowadzenie dokumentacji finansowo- kasowej;
3) Właściwe przechowywanie dokumentów;
4) Wypłacanie świadczeń podopiecznym wg. sporządzonych list wypłat:
5) Prowadzenie wszelkich spraw związanych z operacjami kasowymi;
6) Dbałość o zachowanie tajemnicy państwowej i ochronę danych osobowych;
7) Podległość służbowa – Głównemu Księgowemu;
8) Szczegółowe zadania konsultantów są zawarte w indywidualnych zakresach czynności.

ROZDZIAŁ IV

Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień
§ 6.
Upoważnień i pełnomocnictw udziela Dyrektor Ośrodka na wniosek pracownika bądź z własnej
inicjatywy, w celu załatwienia określonych spraw służbowych.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe
§ 7.
1. Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Ośrodka zawierają
zakresy czynności tych pracowników.
2. W ramach stanowisk pracy obowiązuje zasada pełnienia zastępstw w przypadku nieobecności pracownika zastępstwo pełni pracownik wskazany przez Kierownika Pomocy Środowiskowej lub Dyrektora.
3. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników regulują postanowienia Regulaminu Pracy
§ 8.
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, Statucie Ośrodka oraz odrębnych przepisach
prawa wyznaczających granice działalności, funkcjonowanie Ośrodka oraz wykonywanie zadań,
określa Dyrektor Ośrodka w drodze zarządzeń.
§ 9.
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 22-05-2013 r.