Przykład rodziny starającej się o pomoc materialną oraz praktyczne wzory

Poprawnie wypełniony wniosek

str-1 WZÓRstr-2 wzórstr-3 wzór 1str-4 wzór

Przykład rodziny:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego złożony został 1 września

Pani Anna 45 l. mieszka w małym mieszkaniu komunalnym samotnie wychowuje trójkę dzieci: Adam 7 l. , Kasia 12 l. , Tomek 17 l. z ojcem najstarszego dziecka rozwiodła się kilka lat temu , zaś drugi małżonek ojciec dwójki pozostałych dzieci nie żyje. Pani Anna nie pracuje zawodowo jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, tylko w okresie letnim podejmuje się różnych prac dorywczych. Pani Anna od lat choruje na cukrzyce . Najstarszy syn uczy się w liceum położonym ponad 30 kilometrów od miejsca zamieszkania w domu jest tylko na święta wakacje oraz niektóre weekendy.

Główne źródło utrzymania rodziny to:

 • Renta rodzinna po zmarłym ojcu w kwocie łącznej 389,40 zł

 • Fundusz alimentacyjny 200,00 zł

 • Zasiłek rodzinny łącznie 354,00 zł (118,00 zł ) wraz z dodatkami

 • samotne wychowywanie 370,00 zł (185,00 zł)

 • wielodzietność 90,00 zł

 • zamieszkiwanie w internacie 105,00 zł (od września )

 • świadczenie wychowawcze 1500 ,00 zł

 • zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł

 • dodatek mieszkaniowy 135,00 zł (od sierpnia do grudnia)

 • zasiłek okresowy 150,00 zł (od sierpnia do września)

 • dochód z prac dorywczych 100,00 zł

Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego

Łączny miesięczny dochód rodziny w miesiącu sierpniu wyniósł 1.941,40 zł co dało na osobę ( 4 os. ) w rodzinie 485,35 zł, natomiast od miesiąca września dochód ten wzrośnie o 105,00 zł tj. łączny 2046,40 zł czyli na osobę 511,60 zł

Z opisanych wyliczeń wynika , iż rodzina kwalifikuje się dochodowo do przyznania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego , ponieważ kryterium wynosi 514,00 zł na osobę.

Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody jaki powinny być dołączone do wniosku:

 • zaświadczenie, decyzja , odcinek ZUS

 • kserokopie decyzji o otrzymywanych świadczeniach z MOPS (zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy)

Sytuacja finansowa wynikająca z niskich dochodów na osobę to nie jedyna przesłana do przyznania pomocy materialnej w tej rodzinie występują również inne okoliczności mające wpływ na udzielenie pomocy: bezrobocie , długotrwała choroba, wielodzietność, niepełna rodzina

Fakt powyższych okoliczności strona powinna udokumentować:

 • bezrobocie – zaświadczenie lub decyzja z PUP

 • długotrwała choroba – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli jest w przypadku braku może być to np. : karta leczenia z przychodni , wydatki na leki, zaświadczenie itp.

 • wielodzietność – kserokopie aktów urodzenia dzieci na które nie składa wniosku(w tym przypadku wnioski składane są na wszystkie dzieci więc nie ma takiej potrzeby)

 • niepełna rodzina – akt zgonu ojca ,wyrok o opiece nad dziećmi” (np. rozwodowy, o alimenty itp.)

Jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości okazania jakiegokolwiek dokumentu ma możliwość napisania oświadczenia pod rygorem :

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.