Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta_duzej_rodzinyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje, że w związku z podjętą w dniu 27 maja 2014 r. przez Radę Ministrów uchwałą nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. Poz. 430) oraz przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. Poz. 755) od dnia 16 czerwca 2014 r. przyjmowane są wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnione do otrzymania Karty są rodziny wielodzietne.

Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny:
1) wniosek o przyznanie kartu dużej rodziny,

Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek można złożyć w siedzibie MOPS w Ozorkowie ul. Stypułkowskiego 1 pokój nr 13.
Dodatkowych informacji udziela pracownik inspektor Monika Wyrzykowska pod numerem tel.: 42 7103212.
Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszcza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl
Wniosek o wydanie karty można pobrać w siedzibie MOPS w Ozorkowie lub na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Pytania i odpowiedzi dotyczące przyznawania i wydawania KARTY DUŻEJ RODZINY dostępne są w poniżej załączonym linku do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawa prawna:
1) Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

Druki do pobrania – pobierz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.