INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2018 roku (Wigilia) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie będzie nieczynny.
Dzień ten zostanie odpracowany w dniu 08 grudnia 2018 roku (sobota) w godz. od 8:00 do 16:00.
Na podstawie Zarządzenia Nr 14/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03 grudnia 2018 r.

Dyrektor MOPS
Magdalena Wąsiołek

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE.I.2016 Nr 19, str. 1 ) – ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), tzw. „RODO” , wypełniając obowiązki nałożone na nas przez art. 13 RODO, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie z siedzibą w Ozorkowie , ul. Stypułkowskiego 1, reprezentowany przez Dyrektora MOPS.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Anna Milska, adres e-mail: iod@mopsozorkow.pl, lub pisemnie na adres siedziby Ośrodka.
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e oraz art.  9 ust. 2 lit. b i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach przewidzianych w RODO, dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, chyba że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa, odmowa ze strony MOPS obsługi świadczeń, bądź  odmowa zawarcia umowy.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania RODO została wyłączona

Świadczenie wychowawcze 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres tj. 2018/2019 będą wydawane
od 16.07.2018 r., natomiast przyjmowane od 01.08.2018r. Wnioski składane drogą elektroniczną będą przyjmowane od dn. 01.07.2018r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Świadczenie wychowawcze 500+ została wyłączona

Program rządowy Dobry Start

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje, iż wnioski o świadczenia dobry start będą wydawane od 16.07.2018 r., natomiast przyjmowane od 01.08.2018r. Wnioski składane drogą elektroniczną będą przyjmowane od dn. 01.07.2018r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Program rządowy Dobry Start została wyłączona

Fundusz Alimentacyjny

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018 roku.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Fundusz Alimentacyjny została wyłączona

Zasiłek Rodzinny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres tj. 2018/2019 będą przyjmowane od 01.09.2018 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Zasiłek Rodzinny została wyłączona

Europejski Tydzień Sportu – Bądź aktywny

W dniach 23-30 września 2018 r. po raz czwarty we wszystkich państwach Unii Europejskiej będzie obchodzony Europejski Tydzień Sportu, czytaj więcej.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Europejski Tydzień Sportu – Bądź aktywny została wyłączona

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Ozorkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Stypułkowskiego 1 95-035 Ozorków:

Referent w Dziale ds. Świadczeń z Pomocy Społecznej (1 etat)

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE została wyłączona

,,500+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres tj. 2017/2018 będą przyjmowane
od 01.08.2017 r.

,,Fundusz Alimentacyjny”

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

,,Zasiłek Rodzinny”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres tj. 2017/2018 będą przyjmowane
od 01.09.2017 r.

,,Za życiem”

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł :

Komu przysługuje:
Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Kiedy złożyć wniosek:
Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Jakie warunki musisz spełniać:
Aby otrzymać oświadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Przewodnik po programie Za Życiem

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania została wyłączona

Przykład rodziny starającej się o pomoc materialną oraz praktyczne wzory

Poprawnie wypełniony wniosek

str-1 WZÓRstr-2 wzórstr-3 wzór 1str-4 wzór

Przykład rodziny:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego złożony został 1 września

Pani Anna 45 l. mieszka w małym mieszkaniu komunalnym samotnie wychowuje trójkę dzieci: Adam 7 l. , Kasia 12 l. , Tomek 17 l. z ojcem najstarszego dziecka rozwiodła się kilka lat temu , zaś drugi małżonek ojciec dwójki pozostałych dzieci nie żyje. Pani Anna nie pracuje zawodowo jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, tylko w okresie letnim podejmuje się różnych prac dorywczych. Pani Anna od lat choruje na cukrzyce . Najstarszy syn uczy się w liceum położonym ponad 30 kilometrów od miejsca zamieszkania w domu jest tylko na święta wakacje oraz niektóre weekendy.

Główne źródło utrzymania rodziny to:

 • Renta rodzinna po zmarłym ojcu w kwocie łącznej 389,40 zł

 • Fundusz alimentacyjny 200,00 zł

 • Zasiłek rodzinny łącznie 354,00 zł (118,00 zł ) wraz z dodatkami

 • samotne wychowywanie 370,00 zł (185,00 zł)

 • wielodzietność 90,00 zł

 • zamieszkiwanie w internacie 105,00 zł (od września )

 • świadczenie wychowawcze 1500 ,00 zł

 • zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł

 • dodatek mieszkaniowy 135,00 zł (od sierpnia do grudnia)

 • zasiłek okresowy 150,00 zł (od sierpnia do września)

 • dochód z prac dorywczych 100,00 zł

Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego

Łączny miesięczny dochód rodziny w miesiącu sierpniu wyniósł 1.941,40 zł co dało na osobę ( 4 os. ) w rodzinie 485,35 zł, natomiast od miesiąca września dochód ten wzrośnie o 105,00 zł tj. łączny 2046,40 zł czyli na osobę 511,60 zł

Z opisanych wyliczeń wynika , iż rodzina kwalifikuje się dochodowo do przyznania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego , ponieważ kryterium wynosi 514,00 zł na osobę.

Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody jaki powinny być dołączone do wniosku:

 • zaświadczenie, decyzja , odcinek ZUS

 • kserokopie decyzji o otrzymywanych świadczeniach z MOPS (zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy)

Sytuacja finansowa wynikająca z niskich dochodów na osobę to nie jedyna przesłana do przyznania pomocy materialnej w tej rodzinie występują również inne okoliczności mające wpływ na udzielenie pomocy: bezrobocie , długotrwała choroba, wielodzietność, niepełna rodzina

Fakt powyższych okoliczności strona powinna udokumentować:

 • bezrobocie – zaświadczenie lub decyzja z PUP

 • długotrwała choroba – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli jest w przypadku braku może być to np. : karta leczenia z przychodni , wydatki na leki, zaświadczenie itp.

 • wielodzietność – kserokopie aktów urodzenia dzieci na które nie składa wniosku(w tym przypadku wnioski składane są na wszystkie dzieci więc nie ma takiej potrzeby)

 • niepełna rodzina – akt zgonu ojca ,wyrok o opiece nad dziećmi” (np. rozwodowy, o alimenty itp.)

Jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości okazania jakiegokolwiek dokumentu ma możliwość napisania oświadczenia pod rygorem :

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Przykład rodziny starającej się o pomoc materialną oraz praktyczne wzory została wyłączona